CISV מציע חוויה מהנה ומרגשת, אבל זה לא הכל. התכניות הבינלאומיות שלנו מבוססות על עקרונות ועל תכנית הלימודים המבוססת על חינוך לשלום. מטרתנו היא לחנך ולעודד אנשים להיות פעילים ותורמים בחברה שלווה ומכילה יותר - אזרחים גלובליים אקטיביים (Active Global Citizens). מטרתנו היא לעודד בקרב חברי הארגון התפתחות של יחסי חברות, תקשורת יעילה, שיתוף פעולה ומיומנויות מנהיגות. אנו משתמשים בגישה אקטיבית, חווייתית "לימוד על-ידי עשיה", על מנת לספק את חינוך השלום שלנו, מה שהופך את הלמידה לבלתי נשכחת. אנו מחויבים באופן מלא למטרות החינוך שלנו. כתוצאה מכך, אנו מבצעים מחקר רציני על מנת להעריך את ההשפעה החינוכית שלנו.

חינוך לשלום

החינוך לשלום מספק לנו את הגישות, הכישורים והידע כדי להפוך לסוכני שינוי - מקומיים וגלובליים. באמצעות החינוך לשלום, CISV שואף לחנך ולהפוך את המשתתפים שלנו להיות "אזרחים גלובליים אקטיביים" הפועלים למען עולם צודק ושליו יותר. החינוך לשלום בוחן את הנושאים המקומיים והעולמיים הרלוונטיים לכולנו, מתוך הכרה בכך ששלום יכול להיות הרבה יותר מאשר היעדר מלחמה. למעשה, חינוך לשלום מעודד אותנו לבחון מגוון רחב של נושאים ומסייע לנו להבין טוב יותר:

העקרונות החינוכיים של ה-CISV

עקרונות החינוך שלנו עומדים בבסיס כל התוכניות והפעילויות החינוכיות שלנו: 
  • אנו מכירים בדימיון בין אנשים ומעריכים את השונות ביניהם
  • אנו תומכים בצדק חברתי ושיווין הזדמנויות לכולם.
  • אנו מעודדים פתרון סכסוכים בדרכי שלום.
  • אנו תומכים ביצירת פתרונות ברי קיימא לבעיות הקשורות להשפעתנו על עצמנו ועל הסביבה.
ישנו קשר ישיר בין העקרונות החינוכיים שלנו לתכנים השנתיים, עליהם מבוססות הפעילויות השונות שלנו.

building global friendship

האפשרות להתיידד עם אנשים מרקעים שונים וניסיון חיים שונה היא חלק חיוני ומהותי בחינוך לשלום של ה-CISV. התחרישים השונים המתרחשים בפעילויות שלנו מעודדים אותנו לבחון בצורה ביקורתית ולחקור את הערכים וההשקפות שלנו. בדרך זו אנו מרחיבים את השקפת העולם שלנו, מגבירים את המודעות העצמית שלנו ואת המודעות לצורכיהם של אחרים. אנו בטוחים כי קידום קשרי ידידות בין אנשים השונים בלאום, מין, קבוצות גיל, מראה חיצוני, תרבות ומעמד היא אבן בניין חיוני לשלום.

משתתפי CISV יוצרים חברויות עם אנשים מכל רחבי העולם, כדי ללמוד אחד מהשני ולפעול בצורה חיובית למען עולם צודק ושליו יותר.