הצוות שלנו (הוועד, ועדות המשנה ובעלי התפקידים השונים):

  • אחראי על חברי התנועה בארץ ומייצג אותם
  • אחראי על קיומה השוטף של התנועה
  • אחראי על קיום פעולות, אירועים ומיניקמפים
  • אחראי על קיום המחנות בארץ
  • אחראי על גיוס והכשרת מדריכים לקראת תכניות הקיץ
  • אחראי על בניית משלחות לקראת תכניות הקיץ
  • אחראי על התנהלות התנועה בארץ אל מול ארגון CISV העולמי

הנהלת התנועה - הרכב הועד


יו"ר התנועה

ס.יו"ר התנועה

ועדת ביקורת

מזכירת הועד

דנה ארבייטמן

יו"ר התנועה


אייריס דגן

סיו"ר התנועה


אנג'לין באומר העצני

ועדת ביקורת


דפנה בן יעקב

מזכירת הועדגילי אלי

חבר ועד


איל סלוניקי

חבר ועד


ליאת אקר

חברת ועד, גזברית התנועה


רונית עזריאל

חברת ועד, ממונה לוגיסטיקה וניהול סיכונים


עדי בר

חברת ועד


חן סבג

חבר ועד


גבי נחמיאס

חבר ועד


עמרי שובל

חבר ועד


יהודית סקפה

חברת ועדיערה שרייבום סבר

חברת ועד, Junior NJR - נציג ה-JB בועד


עמית מנור

חברת ועד, Senior NJR - נציג ה-JB בועד


הרכבי הועדות

ועדת שיבוצים:

א

ועדת גיוס מיון והכשרת מדריכים וצוותי מחנות: 

אייריס דגן, שיר דינאל, עומר גלס, עמרי שובל

 ועדת טיסות:

עדי בר

 ועדת אירועים:

ד

ועדת מדיה:

דנה ארבייטמן, גילי אלי, עמרי שובל

ועדת מחנות:

א

גיוס תרומות:

דפנה בן יעקב

ועדת חנות:

עדי בר

צוות הקמת עמותה:

אייריס דגן, דפנה צדיקריו אלי ותרצה ישראלי